Przyrzeczenia ministranckie

Liturgia przyjęcia do Służby

Po homilii

PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ

K.: Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami.

(Animator czyta nazwiska i imiona kandydatów)

ANIMATOR: Drogi księże. W imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego.

K.: Czy są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków?

ANIMATOR: Zostali o tym pouczeni.

K.: Kochani chłopcy. Po rocznym przygotowaniu, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą Księgę, a także krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie kołnierz na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta.

Podczas nakładania kołnierzy można śpiewać: Chrystus Królem, Chrystus Panem, lub Prowadź nas, niech Chrystusa Duch prowadzi nas

K.: Drodzy ministranci. Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia.

Ja..., * dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. *święty Tarsycjuszu, módl się za nami. * Amen.

Tekst przyrzeczenia składają na ołtarzu
PRZYJĘCIE KANDYDATÓW

K.: Niech przystąpią ci, którzy pragną zostać kandydatami na ministrantów.

(Animator czyta nazwiska i imiona kandydatów)

K.: Teraz zostaną poświęcone komże, byście godnie służyli w nabożeństwach liturgicznych.

(ksiądz święci strój ministranta)

(Ministranci wychodzą się przebrać do zakrystii, wracają i składają przyrzeczenie).

K.: Drodzy kandydaci. Złóżcie teraz swoje przyrzeczenia.

Ja ..... * pragnę zostać ministrantem. * Wiem, że jest to ogromny zaszczyt * służyć do Mszy Świętej * ale i ogromny obowiązek. * Dlatego chcę, przez roczny okres kandydatury * przygotować się do służby w Kościele.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CAŁEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ PARAFII

K.: W tym dniu uroczystym cała służba liturgiczna parafii pragnie odnowić swoje przyrzeczenia.

Ministranci: Panie Jezu Chryste, * dziękujemy Ci ponownie * za łaskę powołania do służby liturgicznej w Twoim Kościele. * Dopomóż nam * dalej pełnić zaszczytne zadania * pobożnie, pilnie i radośnie. * Umacniaj naszą wolę * i zachowaj od zniechęcenia. * święta Maryjo, Służebnico Pana, * święty Tarsycjuszu, * święty Janie Bosko, * wstawiajcie się za nami. Amen.

K.: Módlmy się: Najłaskawszy Boże, Ty przez Syna swojego powierzyłeś swojemu Kościołowi wielkie zadania * pobłogosław tych wybranych do świętej służby. * Spraw, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki * i stale wzrastali w Twojej łasce i miłości. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.
Modlitwa wiernych.
TEKST PRZYRZECZENIA MINISTRANCKIEGO:
Ja .............. służbę ministrancką uważam za moje powołanie i zaszczyt.
Przyrzekam więc memu Panu i Bogu służyć przy Jego ołtarzu z wiarą i radością.
Obowiązki ministranta będę wypełniał sumiennie.
Będę się modlił za moich księży i okazywał im szacunek.
Będę czcił, miłował i modlił się za moich rodziców, wychowawców i nauczycieli.
Będę pilnym uczniem i dobrym kolegą.
Będę z innymi mówił o Chrystusie, aby więcej mu uwierzyli i bardziej Go pokochali.
Wyrzekam się do 18 roku życia alkoholu i palenia papierosów.
Będę miłował moją Ojczyznę i wszystko, co Ją stanowi.
Na świadków tego przyrzeczenia biorę moich kapłanów, rodziców, kolegówi wszystkich tu obecnych. Tak mi dopomóż Bóg.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!