STOPNIE  I OBRZĘDY WPROWADZENIA W POSŁUGĘ

STOPNIE MINISTRANCKIE

Stopnie ministranckie
I Aspirant i Kandydat
II Choralista
III Ministrant Światła
IV Ministrant Krzyża
V Ministrant Księgi
VI Ministrant Ołtarza
VII Lektor
VIII Ceremoniarz
Posługi liturgiczne
Akolita
Chór / schola
Diakon
Kantor
Komentator
Lektor
Ministrant
Psałterzysta
Szafarz Komunii św.
Zakrystanin
I. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA NA STOPIEŃ
CHORALISTY


1. Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do stopnia choralisty. Moderator (animator) mówi:
Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi choralisty.

2. Kandydaci wychodzą przed ołtarz, ustawiają się w rzędach. Następnie imiennie wzywa się kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.
i czyni krok ku ołtarzowi.

3. Następnie celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy kandydaci do posługi choralisty. W pierwszym okresie waszej służby ministranckiej, jako choraliści będziecie mieć zaszczytny udział we wspólnych modlitwach i śpiewach Kościoła. Będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne i naczynia liturgiczne. Starajcie się pełniej żyć Mszą świętą i uczcie się samych siebie składać Bogu w ofierze, a Święty Pokarm z ołtarza, przy którym będziecie usługiwać, niech stanie się dla was umocnieniem w walce o własną świętość.

4. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Prośmy pokornie Boga, aby pobłogosławił tych ministrantów, którzy mają być dopuszczeni do nowej posługi przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

5. Kandydaci klękają, celebrans wyciąga nad nimi ręce i mówi:
Najłaskawszy Boże, racz pobło+gosławić tych ministrantów. Niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

6. Celebrans przechodzi przed ołtarz i siada na krześle. Ceremoniarz podaje mu dzwonki, które celebrans kładzie na kolanach. Kandydaci podchodzą parami przed ołtarz. Po uklęknięciu na dwa kolana dotykają prawą ręką dzwonków i na słowa:

Oto znak twojej służby Bogu.
Odpowiadają:
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.

7. Obrzęd dokonuje się w ciszy. Ministranci po obrzędzie powracają na swoje miejsca w prezbiterium, odbierają od animatora (ceremoniarza) odznakę choralisty. Następnie (jeśli się przewiduje) przed ołtarz wychodzi druga grupa ministrantów, aby otrzymać błogosławieństwo na stopień ministranta światła.Następnie rozpoczyna się dalsza część dialogu z kandydatami na ministranta światła.
II. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA NA STOPIEŃ
MINISTRANTA ŚWIATŁA


1. Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do stopnia ministranta światła. Moderator (animator) mówi:
Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta światła.

2. Kandydaci wychodzą przed ołtarz, ustawiają się w rzędach. Następnie imiennie wzywa się kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.
i czyni krok ku ołtarzowi.

3. Następnie celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy kandydaci do posługi ministranta światła. Dzisiaj waszej pieczy powierza się światło - żywy znak obecności Boga wśród wiernego ludu. Wy ministranci światła, nosząc światło podczas świętych obrzędów pamiętajcie, że to wy sami macie być światłem świecącym dla braci i wskazującym innym drogę do Boga.

4. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Prośmy pokornie Boga, aby pobłogosławił tych ministrantów, którzy mają być dopuszczeni do nowej posługi przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

5. Kandydaci klękają, celebrans wyciąga nad nimi ręce i mówi:
Najłaskawszy Boże, racz pobło+gosławić tych ministrantów. Niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy:
Amen.

6. Celebrans przechodzi przed ołtarz i siada na krześle. Ceremoniarz podaje mu świecznik z zapaloną świecą, którą celebrans stawia przed sobą. Kandydaci podchodzą parami przed ołtarz. Po uklęknięciu na dwa kolana dotykają prawą ręką świecy i na słowa:

Oto znak twojej służby Bogu.
Odpowiadają:
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.

7. Obrzęd dokonuje się w ciszy. Ministranci po obrzędzie powracają na swoje miejsca w prezbiterium, odbierają od animatora (ceremoniarza) odznakę ministranta światła. Następnie (jeśli się przewiduje) przed ołtarz wychodzi kolejna grupa ministrantów, aby otrzymać błogosławieństwo na stopień ministranta księgi.Następnie rozpoczyna się dalsza część dialogu z kandydatami na ministranta księgi.
III. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA NA STOPIEŃ
MINISTRANTA KSIĘGI


1. Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do stopnia ministranta księgi. Moderator (animator, ceremoniarz) mówi:
Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta księgi.

2. Kandydaci wychodzą przed ołtarz, ustawiają się w rzędach. Następnie imienne wzywa się kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.
i czyni krok ku ołtarzowi.

3. Następnie celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy kandydaci do posługi ministranta księgi. Dzisiaj stając się ministrantami księgi czynicie dalszy krok w waszej służbie. Powierza się wam księgi liturgiczne zawierające słowo Boże i modlitwy Kościoła. Starajcie się lepiej poznawać słowo Boże, rozwijać swoją modlitwę i przez ochotne znoszenie trudów i cierpień naśladować Tego, którego znak będziecie nosić.

4. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Prośmy pokornie Boga, aby pobłogosławił tych ministrantów, którzy mają być dopuszczeni do nowej posługi przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

5. Kandydaci klękają, celebrans wyciąga nad nimi ręce i mówi:
Najłaskawszy Boże, racz pobło+gosławić tych ministrantów. Niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy:
Amen.

6. Celebrans przechodzi przed ołtarz i siada na krześle. Ceremoniarz podaje mu mszał, który celebrans kładzie u siebie na kolanach. Kandydaci podchodzą parami przed ołtarz. Po uklęknięciu na dwa kolana dotykają prawą ręką mszału i na słowa:

Oto znak twojej służby Bogu.
Odpowiadają:
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

7. Obrzęd dokonuje się w ciszy. Ministranci po obrzędzie powracają na swoje miejsca w prezbiterium, odbierają od animatora (ceremoniarza) odznakę ministranta księgi. Następnie (jeśli się przewiduje) przed ołtarz wychodzi kolejna grupa ministrantów, aby otrzymać błogosławieństwo na stopień ministranta ołtarza.Następnie rozpoczyna się dalsza część dialogu z kandydatami na ministranta ołtarza.
IV. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA NA STOPIEŃ
MINISTRANTA OŁTARZA1. Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do stopnia ministranta ołtarza. Moderator (animator, ceremoniarz) mówi:
Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta ołtarza.

2. Kandydaci wychodzą przed ołtarz, ustawiają się w rzędach. Następnie imienne wzywa się kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.
i czyni krok ku ołtarzowi.

3. Następnie celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy kandydaci do posługi ministranta ołtarza! Wiecie dobrze o tym, że Najświętszy Sakrament Eucharystii jest najcenniejszym skarbem, jaki posiada Kościół. Podczas Eucharystycznej Ofiary, to jest Mszy świętej, nasz Pan Jezus Chrystus ponawia swoją zbawczą Ofiarę i daje nam pokarm dla naszych dusz; swoje Ciało pod postacią chleba i swoją Krew pod postacią wina. W waszej kilkuletniej już służbie ministranckiej czynicie krok najbliższy ołtarzowi, przy którym bezpośrednio będziecie usługiwać, przygotowując go do Najświętszej Ofiary.
Starajcie się jako ministranci ołtarza - pełniej żyć Mszą świętą, uczcie się samych siebie składać w ofierze Bogu, a Święty Pokarm z ołtarza, przy którym usługujecie, niech się stanie dla was umocnieniem w walce o własną świętość.

4. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Prośmy pokornie Boga, aby pobłogosławił tych ministrantów, którzy mają być dopuszczeni do nowej posługi przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

5. Kandydaci klękają, celebrans wyciąga nad nimi ręce i mówi:
Najłaskawszy Boże, racz pobło+gosławić tych ministrantów. Niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy:
Amen.

6. Celebrans przechodzi przed ołtarz i siada na krześle. Ceremoniarz podaje mu ampułki z wodą i winem, które celebrans kładzie u siebie na kolanach. Kandydaci podchodzą parami przed ołtarz. Po uklęknięciu na dwa kolana dotykają prawą ręką ampułek i na słowa:

Oto znak twojej służby Bogu.
Odpowiadają:
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

7. Obrzęd dokonuje się w ciszy. Ministranci po obrzędzie powracają na swoje miejsca w prezbiterium, odbierają od animatora (ceremoniarza) odznakę ministranta ołtarza.
Ceremoniarze rozdają ministrantom teksty przyrzeczeń ministranckich.
V. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MINISTRANTÓW WSZYSTKICH STOPNI

Następuje odnowienie przyrzeczeń ministranckich. Celebrans zwraca się do wszystkich ministrantów:
Dla umocnienia waszej woli odnówcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia:

8. Wszyscy ministranci odnawiają swoje przyrzeczenie, czytają na głos jego tekst:

ODNOWIENIE PRZYRZCZEŃ MINISTRANCKICH

Ja* ............................................ dziękując Chrystusowi Panu* za łaskę powołania ministranckiego* przyrzekam święte czynności Ministranta* wypełniać pobożnie,* gorliwie i radośnie,* na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.
Święty Dominiku Savio* Patronie Ministrantów* módl się za nami.
Następnie (jeśli się przewiduje) przed ołtarz wychodzi grupa lektorów, aby odnowić swoje przyrzeczenia. Rozpoczyna się dialog z lektorami.


VI. OBRZĘD ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ LEKTORSKICH


Celebrans:
Drodzy Lektorzy!
Dla umocnienia waszej wytrwałości w Służbie Bożej złóżcie i odnówcie przed całym zgromadzonym Ludem Bożym swoje przyrzeczenia.

Lektorzy

Ja ................ / dziękując Bogu za łaskę powołania lektorskiego/ przyrzekam święte czynności Lektora/ wypełniać pobożnie/ gorliwie i radośnie/ na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej./ Ponadto przyrzekam/ troszczyć się o stan Łaski Bożej w mojej duszy,/ a także żyć według głoszonego Słowa Bożego.

Celebrans modli się:

Najłaskawszy Boże racz pobłogosławić tych, wybranych do posługi przy Twoim ołtarzu,* niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Następuje MODLITWA WIERNYCH
(Opracowanie: por. ks. P. Pawlina, Biblioteka Diecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza, Służcie Bogu z radością, nr 25, Tarnów 1998)

Promocje

HYMN MINISTRANCKI
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem, młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy. Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie, odważnie, bo Jezus woła.

ZAWOŁANIE MINISTRANCKIE
— Króluj nam, Chryste! — Zawsze i wszędzie!

CHORALISTA
Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami podczas Przeistoczenia. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.

MINISTRANT ŚWIATŁA
Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają się w symbolikę światła. Chrystus bowiem był zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata.

MINISTRANT KRZYŻA
Jak sama nazwa wskazuje, ministrant pełniący taką funkcję jest odpowiedzialny za krzyż używany podczas procesji. Nie może być on nigdy brudny, zakurzony ani też zniszczony. Ministrant krzyża dba również o miejsce, w którym krzyż się znajduje. Najważniejszą posługą jest noszenie krzyża podczas procesji czy też Drogi Krzyżowej. Wielki Piątek jest dniem szczególnej posługi ministrantów krzyża.

MINISTRANT KSIĘGI
Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej podaje Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie układ i rozmieszczenie tekstów.

MINISTRANT OŁTARZA
Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.

Stopień Ministranta Ołtarza obejmuje także następujące funkcje:

Ministranci Kadzidła
Do spełniania tej funkcji potrzebnych jest zawsze dwóch ministrantów. Jeden z nich to turyferariusz. Podczas liturgii podaje kapłanowi trybularz do okadzenia lub sam dokonuje okadzenia, np. podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Dba również o czystość trybularza i zajmuje się rozpalaniem węgielków. Drugi ministrant to nawikulariusz. Odpowiedzialny jest za łódkę, w której znajduje się kadzidło, i dba o to, aby nigdy go nie zabrakło.

Ministrant Wody
Podczas liturgii podaje kapłanowi wodę święconą podczas obrzędu pokropienia, np. wiernych (aspersja) lub ziół i kwiatów czy dewocjonaliów Dba również o kociołek z wodą i kropidło.

Ministranci Mitry i Pastorału (insygniarze)
Ich zadaniem jest opieka nad mitrą i pastorałem, gdy obecny jest biskup. 
Kliknij, aby edytować treść...
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!